पालुङटार नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, नेपाल